Paytm: Glen 250 W Chopper (White) With Bowl Rs 1399 + 25% Cashback