Paytm: Flat 60% Cashback on Kurtis from Shree, Jaipur Kurti, Rain & Rainbow