rp2040

  1. Sushubh

    Raspberry Pi Pico

    https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-silicon-pico-now-on-sale/ Source https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-pico/